معرفی

مشخصات فردی

هادی رهاننده

نام - نام خانوادگی : هادی   رهاننده

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : بیماری شناسی گیاهی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

هادی رهاننده
هادی رهاننده

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    استادیار
^